Poniżej zamieszczamy listę uchwał podjętych w dniu 12 kwietnia 2019 roku, podczas Walnego Zebrania członków Polskiego Związku Działkowców zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Pogodny” w Szczecinie.

Zarząd Ogrodu

UCHWAŁA NR 1 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ROD W 2018R ORAZ ZA KADENCJĘ.

 • Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania z Działalności Zarządu za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 2 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R.

 • Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania z Finansowe za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 3 /2019 W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU.

 • Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium.

UCHWAŁA NR 4 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI  KR ROD W 2018R ORAZ ZA OKRES KADENCJI.

 • Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 5 /2019 W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU ROD I KOMISJI REWIZYJNEJ ROD.

 • Uchwalono, iż w czasie kadencji 2019-2022 Zarząd będzie się składał z pięciu osób a komisja Rewizyjna z trzech osób.

UCHWAŁA NR 6 /2019 W SPRAWIE WYNIKÓW WYBORÓW DO ORGANÓW ROD  ORAZ DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD.

 • Wybrano Zarząd Ogrodu (w dotychczasowym składzie), Komisję Rewizyjną oraz delegatów na zjazd.

UCHWAŁA NR 7/2019 W SPRAWIE PLANU PRACY NA 2019 ROK I PROGRAMU DZIAŁANIA NA OKRES KADENCJI 2019-2022.

UCHWAŁA NR 8 /2019 W SPRAWIE PRELIMINARZY FINANSOWYCH NA  2019R.

 • Uchwalono preliminarz finansowy zaproponowany przez Zarząd.

UCHWAŁA NR 9 /2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY OGRODOWEJ I TERMINU JEJ  WNOSZENIA W 2019R.

 • Uchwalono opłatę ogrodową w wysokości 55 groszy od 1 m2 działki.

UCHWAŁA NR 10/2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ENERGETYCZNEJ I TERMINU JEJ  WNOSZENIA.

 • Uchwalono opłatę energetyczną w wysokości 5 złotych od działki.

Zarząd nie proponował opłaty wodnej w 2019 roku.

UCHWAŁA NR 11 /2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 • Uchwalono opłatę za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 180 złotych od działki. Tak duży wzrost  spowodowany jest zmianą cennika za wywóz odpadów na wysypisko śmieci. Obsługujące ogród przedsiębiorstwo nie podwyższyło własnych stawek za odbiór i wywóz odpadów z ogrodu. Jednak uchwalona opłata nie uwzględnia corocznego przyrostu wyrzucanych śmieci (około 15% co rok). Jeśli rok 2019 nie będzie pod tym względem odbiegał od lat poprzednich, to konieczna będzie dopłata. Zarząd szacuje, że w przypadku wzrostu ilości wyrzucanych śmieci, opłata powinna wynosić nie mniej niż 203 złote.
 • Szczegółowe wyliczenie kosztów wywozu odpadów.

UCHWAŁA NR 12 /2019 W SPRAWIE PROWADZENIA HODOWLI GOŁĘBI W ROD.

 • Uchwalono zgodę na hodowlę gołębi na działkach, których dzierżawcy wystąpili o nią.

UCHWAŁA NR 13 /2019 W SPRAWIE LIKWIDACJI WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU.

 • Uchwalono, iż w związku z wysokimi kosztami utrzymania wypożyczalni (15.280 złotych w roku 2018) oraz nikłym zainteresowaniem działkowców korzystaniem z niej (regularnie z wypożyczalni korzystało 10 osób a 30 sporadycznie, około 3% działkowców) uchwalono jej likwidację. Wyposażeniem wypożyczalni będą dysponować gospodarze ogrodu, a budynek wypożyczalni będzie pełnił rolę warsztatu.

UCHWAŁA NR 14 /2019 W SPRAWIE ZAKUPU TABLIC OGŁOSZENIOWYCH.

 • Uchwalono zakup 4 tablic ogłoszeniowych o wymiarach zbliżonych do 90 x 130 cm. Po dwie tablice umieszczone będą przy bramach głównych do obu części ogrodu.

UCHWAŁA NR 15 /2019 W SPRAWIE POŁOŻENIE NAZIEMNEJ LINII ENERGETYCZNEJ NA ALEI DRUGIEJ REJONU V

 • Uchwalono budowę nowej linii energetycznej. Na alei drugiej rejonu V nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia prądu do działek rozmieszczonych wzdłuż tej alei. Prąd jest dostarczany linią napowietrzą poprzez działki sąsiednie, rozmieszone wzdłuż alei pierwszej i trzeciej. Stan linii  napowietrznych jest zły, dodatkowo na jednym przewodzie podłączonych jest kilka działek, co powoduje przepięcia w linii głównej. Kable linii napowietrznej przebiegają przez działki wśród drzew, podczas silnych wiatrów może dojść do przerwania linii i zagrożenia życia ludzkiego zarówno na działce użytkownika, jak i na tych działkach, przez które przebiegają kable.

UCHWAŁA NR 16 /2019 W SPRAWIE WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIĄGU DZIAŁEK 100; 99 – 507 ORAZ POŁOŻENIA NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506 – 517.

 • Uchwalono remont i budowę nowego wodociągu.

UCHWAŁA NR 17 /2019 W SPRAWIE WYTYCZNYCH DO REMONTU LUB BUDOWY SIECI WODNYCH I ENERGETYCZNYCH

Uchwalono zasady, które obligują działkowców i Zarząd Ogrodu do budowy nowych przyłączy elektrycznych i wodnych wg następujących wytycznych, mających na celu uporządkowanie sieci oraz obniżenie kosztów remontów:

 1. Sieć elektryczna:
  • Budowana będzie pod ziemią.
  • Liczniki energii elektrycznej dla poszczególnych działek będą umieszczone w skrzynkach metalowych przy głównych alejach, w pobliżu alejek bocznych, wraz z bezpiecznikami i podlicznikiem energii elektrycznej mierzącym zużycie prądu w alejce.
  • Tymczasowo, do czasu zastąpienia istniejącej sieci napowietrznej siecią podziemną, dopuszcza się montaż skrzynek mieszczących bezpieczniki oraz liczniki energii elektrycznej na słupach, w miejscu rozgałęzienia sieci elektrycznej na poszczególne działki, wraz z podlicznikiem, mierzącym zużycie prądu w alejce.
  • Podłączenie działki będzie dokonywane kablem podziemnym i  należy do działkowca.
  • Odczyt liczników energii elektrycznej oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.
 2. Sieć wodna.
  • Budowana będzie z wykorzystaniem rur plastikowych, z łącznikami odpornymi na korozję.
  • Zakończeniem sieci znajdującym się przed ogrodzeniem działki będzie zawór i wodomierz, umieszczone w zamykanej studzience, umożliwiającej dostęp upoważnionym przez Zarząd Ogrodu osobom w celu odczytu wskazań wodomierza lub odcięciu wody na działkę, na której wystąpiła awaria.
  • Podłączenie działki od wodomierza do punktów odbioru wody na działce należy do działkowca.
  • Przy rozgałęzieniu sieci wodnej na poszczególne alejki, w studzience zostanie umieszczony zawór odcinający alejkę oraz wodomierz mierzący zużycie wody w alejce.
  • Odczyt liczników wskazań wodomierzy oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.

UCHWAŁA NR 18 /2019 W SPRAWIE FUNDUSZU NAGRÓD ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ NA RZECZ OGRODU.

 • Uchwalono wysokość funduszu na 2019 rok.

Zapisy zawarte w uchwałach dotyczą wszystkich dzierżawców działek w ROD „Pogodny”.