Tryb: nieograniczony
Rodzaj zamówienia: zakup
Zamawiający: PZD ROD „Pogodny” w Szczecinie

Finansowanie: z środków funduszu spójności na lata 2014-2020 w ramach Projektu „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działanie 2.5.-Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dn. 27.10.2022r.

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-02-02 10:00:00
Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-02-02 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: za pośrednictwem poczty e-mail na adres rod pogodny

Załączniki:

oznaczenie projektowe 2022

ROD im. "Pogodny" w Szczecinie realizuje projekt „Poprawa jakości życia ludzi oraz poprawa stanu miejskich terenów zielonych”