Opłaty ogrodowe obowiązujące w ROD “Pogodny” w Szczecinie w 2021 roku:

Opłata  ogrodowa

Konferencja delegatów członków PZD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia, uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na: 1) wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 2) bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, 3) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, 4) ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne, 5) zarządzanie ROD w roku 2021 w wysokości 0,71 zł od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,09 zł - partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD)

Opłatę ogrodową wymienioną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD im. Pogodny w Szczecinie w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku.

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

Szczegółowe zapisy dotyczące Opłaty ogrodowej zawiera Regulamin ROD.

Opłata wodna

Konferencja delegatów ROD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 57/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z 2019 r. i 2020 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2019 r. i 2020 r. ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu, napełnienia sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec. Wysokość niedoboru za 2019 r. i 2020 r. wynosi 12.791 zł po podzieleniu na ilość działek podłączonych do ogrodowej linii energetycznej (749) ustala się opłatę: w wysokości 17,00 zł od działki.

Opłatę ogrodową wodną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci wodociągowej w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową wodną.

Ponadto, działkowcy posiadający zamontowany i oplombowany wodomierz, do dnia 30 listopada  br. rozliczają zużycie wody  Działkowcom, którzy nie dokonali spisania stanu wskazań wodomierza do końca października i nie rozliczyli zużycia wody do końca listopada naliczona zostanie opłata ryczałtowa w wysokości 400,00 zł od działki za miniony sezon.

Działkowcy nie posiadający zainstalowanego wodomierza na działce wnoszą opłatę ryczałtową w wysokości 400,00 zł od działki, do dnia 30 czerwca br.

Szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń zużycia wody zawiera Regulamin korzystania z wody w ROD Pogodny w Szczecinie uchwalony w 2016 roku.

Opłata  energetczna

Konferencja delegatów ROD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2ustawy o ROD, § 64 pkt. 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z 2019 r. i 2020 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2019 r. i 2020 r. Wysokość niedoboru za 2019 r. i 2020 r. wynosi 11.446 zł po podzieleniu na ilość działek podłączonych do ogrodowej linii energetycznej (685) ustala się opłatę: w wysokości 17,00 zł od działki w ROD.

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku.

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową energetyczną.

Szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń energii elektrycznej zawiera Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Pogodny w Szczecinie uchwalony w 2016 roku.

Opłata za wywóz odpadów komunalnych

Konferencja delegatów ROD zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwałą Rady Gminy w Szczecinie regulującą zasady wywozu nieczystości i umową z firmą odbierającą zgromadzone odpady ustala zaliczkę na opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2021 w wysokości 350,00 zł od działki.

Zarząd ROD zaliczkę będzie rozliczał w okresie od 01 listopada danego roku do 31 października następnego roku. W przypadku nadwyżki kwota będzie zaliczona na poczet przyszłorocznych opłat. W przypadku wyliczenia niedoboru działkowiec będzie zobowiązany do wpłacenia wyliczonej kwoty do 30 listopada danego roku.

Kwota nadwyżki/niedoboru będzie liczona w następujący sposób: od sumy faktur odjęta zostanie kwota planowanych wpłat. Otrzymana wartość zostanie podzielona przez 762 działki wyliczona kwota będzie stanowić nadwyżkę/niedobór przypadająca na działkę.

Zaliczkę na opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku.

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w jednym wymiarze.

Szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń wywozu odpadów komunalnych zawiera Regulamin ROD.

Opłata  za  niewykonane  prace  na  rzecz  ogrodu

Opłata za niewykonane prace na rzecz ogrodu nie jest pobierana.

Składka członkowska PZD

Zgodnie z Uchwałą nr 3/XVIII/2017 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD ustalono składkę członkowską w wysokości 6,00 zł.

W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę członkowską w wysokości 3,00 zł. Składka członkowska nie podlega podziałowi i 100% wpłaconych składek pozostaje w ogrodzie działkowym.