Regulamin korzystania z energii elektrycznej uchwalony w dniu 21 czerwca 2021 roku podczas obrad Konferencji Delegatów członków PZD zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Pogodny” w Szczecinie. Regulamin obecny zastępuje poprzedni regulamin z 9.04.2016 r. i wcześniejsze zawarte umowy na korzystanie z energii elektrycznej. Obowiązuje wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w ROD im. „Pogodny”.

Zgodnie z regulaminem, prace związane z przyłączeniem działki do sieci elektrycznej ogrodu oraz przy instalacji wewnątrz altan może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne. Od działkowca zależy, czy powierzy tą pracę elektrykowi ogrodu, czy innej osobie. Zarząd ogrodu zastrzega sobie prawo dopuszczenia do tych prac po okazaniu aktualnych uprawnień wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Uchwała  17/2019 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w ROD im. „Pogodny” w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych do remontu lub budowy sieci wodnych i energetycznych porządkuje budowę sieci energetycznych w ogrodzie. Zgodnie z jej zapisami, sieć elektryczna:

  1. Budowana będzie pod ziemią.
  2. Liczniki energii elektrycznej dla poszczególnych działek będą umieszczone w skrzynkach metalowych przy głównych alejach, w pobliżu alejek bocznych, wraz z bezpiecznikami i podlicznikiem energii elektrycznej mierzącym zużycie prądu w alejce.
  3. Tymczasowo, do czasu zastąpienia istniejącej sieci napowietrznej siecią podziemną, dopuszcza się montaż skrzynek mieszczących bezpieczniki oraz liczniki energii elektrycznej na słupach, w miejscu rozgałęzienia sieci elektrycznej na poszczególne działki, wraz z podlicznikiem, mierzącym zużycie prądu w alejce.
  4. Podłączenie działki będzie dokonywane kablem podziemnym i należy do działkowca.
  5. Odczyt liczników energii elektrycznej oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.