Regulamin uchwalono podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Działkowców skupionych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym “Pogodny” w Szczecinie, w dniu 9 kwietnia 2016 roku. Regulamin zastępuje dotychczas zawarte umowy na korzystanie z energii elektrycznej i obowiązuje wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w ROD “Pogodny”.

Zgodnie z regulaminem, prace związane z przyłączeniem działki do sieci elektrycznej ogrodu oraz przy instalacji wewnątrz altan może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne. Od działkowca zależy, czy powierzy tą pracę elektrykowi ogrodu, czy innej osobie. Zarząd ogrodu zastrzega sobie prawo dopuszczenia do tych prac po okazaniu aktualnych uprawnień wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Uchwała nr 17/2019 w sprawie wytycznych do remontu lub budowy sieci wodnych i energetycznych porządkuje budowę sieci energetycznych w ogrodzie. Zgodnie z jej zapisami, sieć elektryczna:

  1. Budowana będzie pod ziemią.
  2. Liczniki energii elektrycznej dla poszczególnych działek będą umieszczone w skrzynkach metalowych przy głównych alejach, w pobliżu alejek bocznych, wraz z bezpiecznikami i podlicznikiem energii elektrycznej mierzącym zużycie prądu w alejce.
  3. Tymczasowo, do czasu zastąpienia istniejącej sieci napowietrznej siecią podziemną, dopuszcza się montaż skrzynek mieszczących bezpieczniki oraz liczniki energii elektrycznej na słupach, w miejscu rozgałęzienia sieci elektrycznej na poszczególne działki, wraz z podlicznikiem, mierzącym zużycie prądu w alejce.
  4. Podłączenie działki będzie dokonywane kablem podziemnym i należy do działkowca.
  5. Odczyt liczników energii elektrycznej oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.