oznaczenie projektowe 2022

Zarząd ROD „Pogodny”  przystąpił do konkursu organizowanego przez Agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa realizowanego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W dniu 27.10 2022r. została podpisana umowa pomiędzy ARiMR a ROD „Pogodny” na realizację projektu  „Poprawa jakości życia ludzi oraz poprawa stanu miejskich terenów zielonych”

Wartość projektu opiewa na kwotę 95.000 zł i jest w całości dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Realizacja projektu będzie przebiegać w dwóch etapach:

 • Etap pierwszy to urządzenie miejsca składowania zrębek powstałych z utylizacji gałęzi i części roślin pozostających po zabiegach pielęgnacyjnych. Miejsce będzie znajdować się  w sąsiedztwie ustawienia rębaka i ma za zadanie odbiór zrębek powstałych podczas pracy rębaka. Utworzenie miejsce składowania zrębek będzie polegało na odizolowaniu terenu przylegającego do budynku magazynowego o powierzchni 12m2 płytami betonowymi do wysokości 2 metrów.
 • W drugim etapie zakup i dostawę rębaka firmy TEKNAMOTOR skorpion 160SD powody takiego wyboru są dwie: cena, która mieści się  w wysokości otrzymanego grantu a także jego parametry rębakowania.  Zakupiony rębak będzie przechowywany  i użytkowany w istniejącym budynku magazynowym. Zarząd wykona drobne prace dostosowawcze budynku do potrzeb  użytkowania w nim rębaka i  będą one opłacone z  funduszy ROD.
  terminator rebak

Celem projektu jest:

 1. ograniczenie ilość wyrzucanych gałęzi do kontenerów na odpady komunalne,
 2. ograniczenie ilości spalanych gałęzi przez działkowców i utylizację ich poprzez rębakowanie,
 3. ograniczenie  emisji zanieczyszczeń z  spalanych przez działkowców gałęzi,
 4. przekonanie działkowców  do ściółkowania zrębkami gleby pod uprawianymi warzywami i owocami celem poprawy struktury gleby i naturalnego nawożenia,
 5. ograniczenie parowania wody z gleby oraz utrzymanie większej wilgoci w lecie, znacznie dłużej niż bez ściółkowania,
 6. utrzymanie wilgoci podłoża co ograniczy  podlewanie roślin i wpłynie korzystnie na  gospodarowanie wodą,
 7. ograniczenie erozji gleby poprzez zmniejszenie  negatywnych skutków silnych wiatrów powodujących  pustynnienie,
 8. hamowanie wypłukiwania się składników pokarmowych z zasięgu korzeni roślin,
 9. obniżenie skoków temperatury podłoża – podczas mroźnych nocy, jak i upalnych dni,
 10. stworzenie lepszych warunków bytowania dla  korzystnych organizmów glebowych.

Zakładamy, że po wykonaniu projektu osiągniemy następujące efekty:

 1. poprawy jakości struktury gleby,
 2. ograniczenia ilości zużywanej wody do podlewania,
 3. poprawy jakości powietrza,
 4. ograniczenia poziomu hałasu,
 5. ograniczenia ilości spalin wydzielanych przez samochody transportujące kontenery,
 6. poprawy  bioróżnorodności terenów ogrodu  ROD, 
 7. poprawy kondycji drzew, krzewów i innych roślin rosnących w ogrodzie,
 8. stworzenia lepszych warunków do przezimowania drobnych zwierząt glebowych,
 9. prowadzenia ekologicznych upraw warzyw i owoców na terenie ogrodu,

Zarząd zakłada zakończenie prac nad wdrożeniem projektu do wykorzystania przez działkowców w  pierwszym kwartale 2023r.