Tematy: przestrzegania regulaminu ogrodu, wyrzucania śmieci, porządków przy ogrodzeniu pojawia się regularnie w postaci informacji na tablicach ogrodowych, podczas dyskusji na Walnym Zebraniu oraz w biurze, podczas rozmów z działkowcami. Jak widać na co dzień, skutki tych rozmów są raczej mizerne. Regulamin ogrodu jest dostępny na naszej stronie, na stronach internetowych PZD, lub w postaci drukowanej, w biurze ogrodu. Objętość niewielka, przeczytanie zajmuje jednym kilkanaście minut, innym pół godziny, a wiedza wynikająca z tej lektury pozwala uniknąć kłopotów w relacjach z sąsiadami, zarządem, lub … Strażą Miejską.

Zanim jednak przejdę do spraw regulaminowych i Straży Miejskiej, kilka zdań na temat śmieci. Jak Państwo zauważyli, zmieniliśmy pojemniki na odpady, z zamkniętych na otwarte. To taki objaw desperacji. Śmieci w otwartych pojemnikach można lepiej ubijać, co też gospodarze rejonów czynią. Bez tego ubijania, liczba wywożonych kontenerów byłaby dużo wyższa, a tym samym opłata za wywóz śmieci jeszcze wzrosła. Oczywiście oprócz śmieci wyrzucane są także odpady zielone, które powinny być kompostowane. Na wypowiadane uwagi, iż nie należy tak czynić, słyszymy zwykle: „A co ja mam z tym zrobić? Przecież płacę za śmieci.” To co, z tym można zrobić jest jasne: kompostować lub wywieźć we własnym zakresie do ekoportów. Co do opłaty, to fakt, wszyscy płacimy 95 złotych rocznie. Również Ci, którzy odpadów zielonych do pojemników na śmieci nie wyrzucają. W związku, z tym, że napominania nie przynoszą skutku, będziemy wszyscy ponosić koszty niefrasobliwości lub złej woli niektórych działkowców. Większość za pewne sobie poradzi z większymi opłatami, ucierpią najmniej zamożni.

I na tym temat śmieci można by zakończyć, gdyby nie jeden drobiazg. Zanim go opiszę, wrócę do regulaminu, a konkretnie do § 68 pkt 11. „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: 11) naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym. Co ma piernik do wiatraka? O czym on tam …..? Ano, ma. Czym za tym jest brama, a czym furtka wg słownika języka polskiego?

Brama (wrota) – główne wejście lub wjazd na teren zamknięty, otwór, najczęściej zamykany, umieszczony w określonej budowli (ogrodzeniu, murze, budynku) ujęty w obudowę konstrukcyjno-architektoniczną.

Furtka : 1. Jednoskrzydłowe drzwi w ogrodzeniu, 2. Coś, co umożliwia wyjście z trudnej sytuacji.

Zapewniam czytelników, że furtka w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu nie umożliwia wyjścia z trudnej sytuacji. Ona powoduje trudną sytuację. Nie dość, że daje zarządowi prawo do nałożenia kar regulaminowych oraz żądania naprawienia szkody, to naraża wykonawców takich dodatkowych wejść na teren ogrodu na dodatkowe wydatki. Niezależnie bowiem od pobieranej opłaty ogrodowej za wywóz śmieci, Miasto Szczecin wymaga, aby przy każdej takiej bramie czy furtce, działkowicz na swój koszt ustawił pojemnik na śmieci i płacił za jego opróżnianie. Co więcej, Straż Miejska ma obowiązek egzekwować uiszczanie tych opłat. Zarząd ogrodu ma do wyboru: przymykać oczy na ewidentne niszczenie infrastruktury ogrodowej i pokrywanie opłat za ustawienie dodatkowych pojemników ze składek ogrodowych wnoszonych przez nas wszystkich lub żądać likwidacji furtek a w przypadku zignorowania tego żądania współpracować z Miastem Szczecin i Strażą Miejską. Wybór jest oczywisty. Nikt nie będzie finansował skutków samowoli ze składek nas wszystkich. Listę działek, których użytkownicy wykonali lub korzystają z wykonanych przez poprzednich użytkowników działki furtek, zamieściliśmy na tablicach informacyjnych. Dla tych, którzy mają wątpliwości co do konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za wywóz odpadów, poniżej zamieszczam wyciąg z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin” oraz odnośnik do pełnego tekstu uchwały. Znajdą w nich Państwo przyczynę zamieszczenie w tym tekście definicji bramy i furtki.

Uchwała Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

(…)

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

5. 1. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemnika na odpady komunalne zmieszane, stanowiącego obowiązkowe wyposażenie nieruchomości, wynosi 80 l.

(…)

Dla nieruchomości niezamieszkałej oraz dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, wskaźniki średniej tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszą:

(…)

6) na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – 20 l na każdy ogród działkowy w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem,

(…)

Przy określaniu miejsc usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, stanowiących wyposażenie rodzinnych ogrodów działkowych, należy zapewnić usytuowanie co najmniej jednego pojemnika przy każdej bramie wejściowej prowadzącej na teren zespołu ogrodów.

Pełna treść uchwały NR VI/81/15 Rady Miasta Szczecin