Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin przesłał pismo do zarządu ogrodu w którym informuje:

 „ …zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. ze zm.) i Uchwały nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin” ze zm., w przypadku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych należy udokumentować korzystanie z usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych przez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Zgodnie z Regulaminem ROD działka może być wyposażona w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Działkowiec ma obowiązek poinformowania Zarząd ROD o zamiarze budowy takiego zbiornika. Budowa szamba musi być zgodna z przepisami prawa ogólnego. Działkowiec powinien posiadać faktury za wywóz nieczystości i okazać je na żądanie Zarządowi ROD.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie:

  • wprowadzonego rozwiązania dotyczącego sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych z terenu ROD będących w Państwa zarządzaniu;
  • udokumentowania korzystania z usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z istniejących zbiorników bezodpływowych na terenie ROD w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 — podlega karze grzywny…”

W związku z tym pismem prosimy wszystkich działkowiczów, na których działkach wybudowane są szamba o zgłoszenie tego faktu w zarządzie ogrodu.