oznaczenie projektowe 2022

ROD „Pogodny”  zwraca się z prośbą o wycenę  usługi wykonania box-u do składowania zrębek.  Usługa będzie  wykonana dla zamawiającego w ramach dofinansowania ogrodów działkowych z   w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Prosimy o przesłanie na adres e-mail wyceny wykonania  box-u oraz czasu realizacji zadania.
Termin przesłania wyceny do dnia 15.11.2022r.
Płatność za wykonaną usługę zostanie przelana przelewem na wskazane  przez wykonawcę konto.
W przypadku ewentualnych pytań proszę kierować je na adres e-mail lub telefonicznie na numer 607-492-131.

Pełnomocnicy substytucyjni:
Tomasz Wiśniewski
Krystyna Ilczuk
Danuta Zacharska